Föreningens stadgar

Samfällighetsföreningens nuvarande stadgar fastställdes i ett beslut på årsstämman 2010 och är registrerades hos Länsstyrelsen. Ändring i dessa stadgar gjordes vid årsstämman 2016 enligt nedan. Ändringen är registrerad hos Lantmäteriet.

Klicka på nedanstående länk för att hämta en PDF version av våra stadgar.

Vid årsstämman 2016 beslutades om ändring av stadgarna avseende paragraf 5 och 14.
Paragraferna ändrades till nedanstående:

Paragraf 5:
Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter och högst 3 suppleanter.

Paragraf 14:
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Det ska ske genom skriflig kallelse.
Kallelse skall ske senast 2 veckor före föreningsstämman.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som ska förekomma på stämman samt uppgift om den plats där de handlingar som anges i paragraf 13 finns tillgängliga.
Styrelsen skall även se till att andra meddelande än kallelser kommer till medlemmarnas kännedom genom förenings hemsida eller/ och skriftl. senast 2 veckor före stämman